<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16851663\x26blogName\x3dBurton+Speaks\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.walkingsaint.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.walkingsaint.com/\x26vt\x3d-1892815651864643552', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Candy from babies

Monday, February 04, 2008
A friend sent me one of the most awesome surveys I've ever seen:

25


Only 25? That depresses me. I'm okay if they hit me first, but at some point they are just kids, right?

5 Comments:

Blogger Jake said...

I could only take 18, apparently.

11:50 PM, February 06, 2008  
Blogger The Infinite Jester said...

I scored a 19. I blame my morality and resistance to "fighting dirty," which I know is not something you suffer from.

4:47 AM, February 09, 2008  
Blogger Laura said...

haha i could take 29!

9:46 AM, February 09, 2008  
Blogger Burton said...

I figure I could clear out a nicely sized kindergarten class. Fun times!

6:10 PM, February 11, 2008  
Blogger Fire Ball said...

Bạn đang muốn đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn đang đi tìm kiếm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc để có thể học hỏi áp dụng. Hãy ghé vào Villa Da Nang để có thể xem qua những kinh nghiệm du lịch và thông tin liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn nhé. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê biệt thự du lịch đà nẵng đảm bảo giá cả rẻ hơn các nơi khác. Nếu có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Xem thêm sửu nhi có nghĩa là gì - LOL là gì

7:57 AM, January 18, 2016  

Post a Comment

<< Home


Search


www
www.walkingsaint.com

Twitter Updates

My Other Sites

Site Information

Friend Blogs

Awesome Links

Favorite Webcomics

Previous Posts

Archives

Powered by Blogger